دانش سرشمار | روی سوال خود تمرکز کنید؛ دغدغه چطور پرسیدن و تحلیل کردن نداشته باشید. سرشمار

۸,۷۰۲
نفر رای داده‌اند + شما
انتشار
سرشمار
۶۰ تومان
به سادگی وارد سرشمار شده و با مشارکت در نظرسنجی رای خود را ثبت کنید.

محدوده سنی شما کدام است؟

رتبه
گزینه
رای
نسبت
۱
بین ۱۸ تا ۲۴
۲,۵۸۱
۲۹.۶%
۲
بین ۲۵ تا ۳۰
۲,۰۰۷
۲۳%
۳
بین ۳۱ تا ۴۴
۱,۸۹۲
۲۱.۷%
۴
بین ۱۴ تا ۱۷
۱,۵۴۳
۱۷.۷%
۵
بین ۴۵ تا ۵۹
۳۲۰
۳.۷%
۶
کمتر از ۱۳
۳۰۸
۳.۵%
۷
بیشتر از ۶۰
۶۱
۰.۷%
ما تخمین‌ناپذیریم

بررسی کنید و پاسخ دهید

سپس اگر ما را برترین یافتید، ثبت‌نام کنید!

قبل از ثبت‌نام امتحان کنید