دانش سرشمار | روی سوال خود تمرکز کنید؛ دغدغه چطور پرسیدن و تحلیل کردن نداشته باشید. سرشمار

۸,۹۴۲
نفر رای داده‌اند + شما
انتشار
سرشمار
۶۰ تومان
به سادگی وارد سرشمار شده و با مشارکت در نظرسنجی رای خود را ثبت کنید.

محدوده سنی شما کدام است؟

رتبه
گزینه
رای
نسبت
۱
بین ۱۸ تا ۲۴
۲,۶۶۵
۲۹.۸%
۲
بین ۲۵ تا ۳۰
۲,۰۶۰
۲۳%
۳
بین ۳۱ تا ۴۴
۱,۹۳۴
۲۱.۶%
۴
بین ۱۴ تا ۱۷
۱,۵۷۵
۱۷.۶%
۵
بین ۴۵ تا ۵۹
۳۲۹
۳.۷%
۶
کمتر از ۱۳
۳۲۵
۳.۶%
۷
بیشتر از ۶۰
۶۵
۰.۷%
ما تخمین‌ناپذیریم

بررسی کنید و پاسخ دهید

سپس اگر ما را برترین یافتید، ثبت‌نام کنید!

قبل از ثبت‌نام امتحان کنید