دانش سرشمار | روی سوال خود تمرکز کنید؛ دغدغه چطور پرسیدن و تحلیل کردن نداشته باشید. سرشمار

۵,۷۲۰
نفر رای داده‌اند + شما
انتشار
سرشمار
به سادگی وارد سرشمار شده و با مشارکت در نظرسنجی رای خود را ثبت کنید.

آخرین مقطع تحصیلی شما جزو کدامیک از گروه‌های زیر است؟

رتبه
گزینه
رای
نسبت
۱
دانشگاهی
۲,۸۳۴
۴۹.۴%
۲
دیپلم
۱,۳۵۵
۲۳.۶%
۳
زیردیپلم
۱,۰۲۶
۱۷.۹%
۴
سایر
۲۶۹
۴.۷%
۵
حوزوی
۲۵۱
۴.۴%
ما تخمین‌ناپذیریم

بررسی کنید و پاسخ دهید

سپس اگر ما را برترین یافتید، ثبت‌نام کنید!

قبل از ثبت‌نام امتحان کنید