دانش سرشمار | روی سوال خود تمرکز کنید؛ دغدغه چطور پرسیدن و تحلیل کردن نداشته باشید. سرشمار

۱۳,۹۲۰
نفر رای داده‌اند + شما
انتشار
سرشمار
۴۰ تومان
به سادگی وارد سرشمار شده و با مشارکت در نظرسنجی رای خود را ثبت کنید.

شما را آقا صدا کنیم یا خانم؟

رتبه
گزینه
رای
نسبت
۱
آقا
۱۱,۲۹۵
۸۱%
۲
خانم
۲,۶۵۲
۱۹%
ما تخمین‌ناپذیریم

بررسی کنید و پاسخ دهید

سپس اگر ما را برترین یافتید، ثبت‌نام کنید!

قبل از ثبت‌نام امتحان کنید