دانش سرشمار | روی سوال خود تمرکز کنید؛ دغدغه چطور پرسیدن و تحلیل کردن نداشته باشید. سرشمار

۶,۵۸۲
نفر رای داده‌اند + شما
انتشار
سرشمار
۲۰ تومان
به سادگی وارد سرشمار شده و با مشارکت در نظرسنجی رای خود را ثبت کنید.

چای یا قهوه؟

رتبه
گزینه
رای
نسبت
۱
چای
۵,۰۱۰
۷۶%
۲
قهوه
۱,۵۸۰
۲۴%
ما تخمین‌ناپذیریم

بررسی کنید و پاسخ دهید

سپس اگر ما را برترین یافتید، ثبت‌نام کنید!

قبل از ثبت‌نام امتحان کنید