دانش سرشمار | روی سوال خود تمرکز کنید؛ دغدغه چطور پرسیدن و تحلیل کردن نداشته باشید. سرشمار

۱,۷۲۳
نفر رای داده‌اند + شما
انتشار
سرشمار
به سادگی وارد سرشمار شده و با مشارکت در نظرسنجی رای خود را ثبت کنید.

Are you married?

رتبه
گزینه
رای
نسبت
۱
Yes
۷۸۰
۴۵.۲%
۲
No
۵۵۲
۳۲%
۳
Divorced
۲۲۱
۱۲.۸%
۴
Engaged
۱۷۲
۱۰%
ما تخمین‌ناپذیریم

بررسی کنید و پاسخ دهید

سپس اگر ما را برترین یافتید، ثبت‌نام کنید!

قبل از ثبت‌نام امتحان کنید