رئیس‌جمهورهای منتخب مردم در جمهوری اسلامی ایران

سال
مشارکت
رئیس‌جمهور منتخب
درصد
رای اخذشده
۷۳%

حسن

روحانی

۵۷.۱۳۱۳%
۴۱,۲۲۰,۱۳۱ رای
۷۳%

حسن

روحانی

۵۰.۷۱۱۸%
۳۶,۷۰۴,۱۵۶ رای
۸۵%

محمود

احمدی‌نژاد

۶۲.۶۲۵۸%
۳۹,۱۶۵,۱۹۱ رای
۶۰%

محمود

احمدی‌نژاد

۶۱.۶۹۲۶%
۲۷,۹۵۹,۲۵۳ رای
۶۳%

-

۲۹,۴۰۰,۸۵۷ رای
۶۷%

سید محمد

خاتمی

۷۶.۹۱۳۲%
۲۸,۱۶۰,۳۹۶ رای
۸۰%

سید محمد

خاتمی

۶۹.۰۵۴۰%
۲۹,۰۷۶,۰۷۰ رای
۵۱%

اکبر هاشمی بهرمانی

هاشمی رفسنجانی

۶۲.۸۷۱۵%
۱۶,۷۸۹,۶۶۶ رای
۵۵%

اکبر هاشمی بهرمانی

هاشمی رفسنجانی

۹۴.۵۱۳۰%
۱۶,۴۵۴,۶۴۱ رای
۵۵%

سید علی حسینی خامنه‌

خامنه‌ای

۸۵.۶۷۳۵%
۱۴,۲۴۴,۶۳۰ رای
۷۵%

سید علی حسینی خامنه‌

خامنه‌ای

۹۵.۰۱۸۷%
۱۶,۸۴۷,۸۱۷ رای
۶۵%

محمدعلی

رجایی

۸۸.۰۶۷۷%
۱۴,۷۶۳,۳۶۳ رای
۶۷%

سید ابوالحسن

بنی‌صدر

۷۵.۷۰۱۷%
۱۴,۱۴۶,۶۲۲ رای