سرشمار | روی سوال خود تمرکز کنید؛ دغدغه چطور پرسیدن و تحلیل کردن نداشته باشید. سرشمار

دریافت پاسخ تشریحی

سوالات تشریحی مطرح کنید و پاسخ‌های دقیق‌ و کامل‌ به‌دست آورید. علاوه بر سوالات گزینه‌ای معمول، برای ارتباط تکمیلی با مخاطبان، امکان افزودن سوالات تشریحی و دریافت پاسخ‌هایی تشریحی از مخاطبان وجود دارد.

به عنوان مثال این ویژگی در مراکز علمی برای برگزاری آزمون و در سازمان‌ها و مراکز تجاری برای دریافت نظرات و پیشنهادات مخاطبان کاربرد ویژه‌ای دارد.

ما تخمین‌ناپذیریم

بررسی کنید و پاسخ دهید

سپس اگر ما را برترین یافتید، ثبت‌نام کنید!

ورود به سرشمار